Sprawdzanie wersji Java zainstalowanej na komputerze

Aby sprawdzić jaką masz zainstalowaną wersję Java na komputerze wpisz:

java -version

Po wpisaniu tej komendy konsola powinna zwrócić Ci odpowiedź np.:
java version „1.7.0_07”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_07-b10)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 23.3-b01, mixed mode)

Dodaj komentarz